Posts made in januari, 2023


It Krystlamke fan Doeke


Posted By on jan 26, 2023

Keimpe en Jannie fan Blessum hienen in Krystferhaal, te grut foar Klaver Trije, dat wy ús lêzers dochs graach te lêzen oanbiede.

In grut tal fan ús lêzers sil’ Jetze Koster kind  ha. 

In man dy ’t him bot ynsette foar Blessum en ek bygelyks as riedslid jierrenlang foar de gemeemte Menameradiel.

Jetze, ferstoarn yn 2015,  wenne yn Blessum op Buorren 6.

Hjir giet it oer Jetze as skriuwer ûnder de namme ‘Meinte  Ringia’.

Wy ha der wat lang oer dien om te betinken  op wat wize wy syn Krystferhaal ‘It Krystlamke fan Doeke’  oanbiede soenen. 

Beslút: leaver in moanne te let as pas oer 11 moanne…..

Lees hier het verhaal: It Krystlamke fan Doeke

Read More