Posts by Jeroen


Negen leefbaarheidsprojecten in de gemeente Waadhoeke hebben voor duizenden euro’s subsidie gekregen van provincie Fryslân in het kader van het Iepen Mienskipsfûns. De negen zijn onderdeel van in totaal vijftien projecten die in de regio Noordwest-Fryslân worden ondersteund.

Onder de noemer ‘Tusken Ald en Nij’ krijgt de commissie Âlde Fryske Tsjerken in Blessum 50.000 euro van de provincie voor het aanpassen van de kerk zodat deze meer als huiskamer voor diverse activiteiten gebruikt kan worden, met behoud van oude elementen. In totaal kost de complete opknapbeurt waarschijnlijk 252.798 euro.


Njoggen leefberensprojekten yn de gemeente Waadhoeke hawwe foar tûzenen euro’s subsydzje krigen fan provinsje Fryslân yn it ramt fan it Iepen Mienskipsfûns. De njoggen binne ûnderdiel fan yn totaal fyftjin projekten dy ’t yn de regio Noardwest-Fryslân stipe wurde.

Under de neamer ‘ Tusken Ald en Nij ’ krijt de kommisje Âlde Fryske Tsjerken yn Blessum 50.000 euro fan de provinsje foar it oanpassen fan de tsjerke sadat dizze mear as húskeamer foar ferskate aktiviteiten brûkt wurde kin, mei behâld fan âlde eleminten. Yn totaal kostet de komplete opknapbeurt nei alle gedachten 252.798 euro.

Vertaald met Oersetter

Impressie van hoe het interieur van de Mariakerk er na de verbouwing uitziet.
Read More

Omdat in Blessum bijna iedereen vrijwilliger is hebben we onszelf in het zonnetje gezet. Financieel kregen we hiervoor een steuntje in de rug dankzij een subsidie van Fryslân Verbynt. Het hele dorp werd daarom uitgenodigd om op 13 juli in de Mariakerk deel te nemen aan een middag met hollandsche spelen. Als voorproefje op een leuke middag ging de uitnodiging vergezeld van heerlijke boterkoek. Op een regenachtige zaterdag speelden inwoners van Blessum, ingedeeld in groepjes en zeer gemêleerd qua leeftijd (van 6 tot 80) tien hollandsche spelen. En het ging er fanatiek aan toe! Na de spelen werd afgesloten met een welverdiend frietje, snack, salade en ijs.


Om ’t yn Blessum hast elkenien frijwilliger is hawwe wy ússels yn it sintsje set. Finansjeel krigen wy dêrfoar in steuntsje yn de rêch tanksij in subsydzje fan Fryslân Verbynt. It hiele doarp waard dêrom útnûge om op 13 april yn de Mariatsjerke diel te nimmen oan in middei mei hollânske spelen. As foarpriuwke op in aardige middei gong de útnûging beselskippe fan hearlike bûterkoeke. Op in reinige sneon spilen ynwenners fan Blessum, yndield yn groepkes en tige mêlearre kwa leeftiid (fan 6 oant 80) tsien hollânyske spullen. En it gie der fanatyk oan ta! Nei de boartsjen waard ôfsletten mei in fertsjinne frytsje, snack, salade en iis.

Vertaald met de Oersetter van Frysker

Read More

Op donderdag 11 juli, aanvang 19:15 uur, houdt Defensie een informatiebijeenkomst in het WTC voor alle belangstellenden over de mogelijke uitbreiding van vliegbasis Leeuwarden.

Defensie wil meer oefenen. Ze zal u op deze avond vertellen wat haar wensen zijn en naar welke locaties ze kijken. Een van de wensen is dat de F35 meer vluchten moet maken en dat er meer buitenlandse vliegtuigen op bezoek gaan komen.

Als dat op vliegbasis Leeuwarden gaat gebeuren betekent dat de geluidscontouren vergroot moeten gaan worden. Het betekent meer vluchten, meer overlast en meer uitstoot en mogelijk zelfs afbraak van woningen.

Het is daarom belangrijk dat inwoners naar deze avond gaan om bezorgdheid te tonen.

We hebben al veel geluidshinder en willen niet nog meer. We snappen dat Defensie meer wil oefenen vanwege de internationale situatie, maar we willen zoveel mogelijk spreiding over Nederland. De lasten zo eerlijk mogelijk verdelen.

Alleen op vliegbasis Leeuwarden staan de vliegbasis en de dorpen zo dicht op elkaar dat bij uitbreiding van de geluidsruimte afbraak van woningen gaat spelen. Dat is nergens anders het geval.

Defensie noemt in haar zogenaamde reactienota een aantal suggesties. Naast de vliegvelden die al eerder genoemd werden (de Peel, Eindhoven, Woensdrecht) noemen ze nu ook: Eelde, Twente en Lelystad.

Er zijn dus ook andere opties voor de extra 2300 sorties (start, landing, overvlucht). Defensie zal, mede op basis van alle inspraakreacties, een voorstel maken vanaf welke vliegbasis de extra vluchten binnen Nederland gevlogen kunnen worden.

De nieuwe regering zal in 2025 een besluit nemen.

We hopen op uw komst op DONDERDAG 11 JULI IN HET WTC OM 19.15 UUR

Aanmelden hiervoor kan via deze link: NPRD-informatiebijeenkomst in Friesland (webinargeek.com)

Programma:

18.45 – 19.15 uur | Ontvangst en informatiemarkt
19.15 – 19.45 uur | Presentatie over de laatste ontwikkelingen
19.45 – 22.00 uur | In gesprek met Defensie en haar partners:
– Informatiemarkt
– Interactieve sessie(s) ruimtebehoeften


Foto door William Lopez: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vlucht-dageraad-morgenstond-zonsondergang-23894116/

Read More

Ben jij 18 jaar of ouder? Dan zijn we op zoek naar jou! Help mee met de Europese verkiezingen op donderdag 6 juni 2024. We zoeken nog mensen die willen helpen als (reserve) stembureaulid of teller. Lees er meer over en meld je aan!

Wat bieden we jou?

Een leuke dag/avond waarbij je samenwerkt met mensen uit de gemeente. En natuurlijk krijg je ook een vergoeding. Als teller krijg je € 50,00 en als stembureaulid € 130,00. Hebben we voldoende stembureauleden, dan kom je op de reservelijst. Word je als reservelid niet opgeroepen? Dan krijg je € 20,00 voor je beschikbaarheid.

Wat ga je doen?

Je kunt meedoen als teller of als stembureaulid.

Dit doet een stembureaulid:

  • Samen met de voorzitter en andere leden zorg je ervoor dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.
  • Je wijst kiezers op belangrijke informatie bij de ingang, controleert de identiteit en beantwoordt vragen bij de stembus.
  • Je helpt na 21.00 uur bij het tellen van de stemmen.

Dit doet een teller:

  • Jouw avond begint om 21.00 uur op het stembureau.
  • Je telt in een team de stembiljetten.
  • Jouw taak zit erop wannneer alle stembiljetten van jouw locatie zijn geteld en het tellen klaar is.

Dit lijkt heel wat, maar maak je geen zorgen. We leiden je goed op. Je volgt een online training (verplicht). Zodat je goed voorbereid begint aan jouw werk op het stembureau.

Aanmelden

Enthousiast? Meld je eenvoudig aan door een mail te sturen naar verkiezing@waadhoeke.nl. Zet in de mail je naam, adres en telefoonnummer.


Foto door Element5 Digital op Pexels: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/persoon-die-papier-op-doos-laat-1550337/

Read More