Posts made in november, 2019


Bomen snoeien bij de Mariakerk

Bomen snoeien bij de Mariakerk


Posted By on nov 17, 2019

Sneon 16 novimber hat in tsiental ynwenners fan Blessum de beammen om tsjerke hinne wer snoeid. Mei nocht en wille, keunst en fleanwurk, skjirren, in heechwurker en in protte moed binne de beammen koartwjokke.

Read More

Bent u of kent u een oudere die nog altijd op de fiets stapt? Meld uzelf of uw kennis dan aan voor de verkiezing Oudste fietser van Waadhoeke. De oudste persoon  die nog regelmatig fietst, krijgt een bokaal en de titel Oudste fietser van Waadhoeke. Dus geef u of uw kennis snel op! Aanmelden kan tot 30 november. De winnaar maken we op 13 december bekend.

Doortrappen
De verkiezing is een initiatief van het landelijke programma Doortrappen en gemeente Waadhoeke doet hier graag aan mee. Doel van het programma is mensen ervan bewust maken dat zij een leven lang kunnen fietsen.  Door de fiets te blijven gebruiken, kunnen zij bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven. Uit onderzoek van verkeersonderzoeksbureau SWOV blijkt dat vooral ouderen boven de 75 jaar de kans lopen om zeer ernstig letsel op te lopen bij een verkeersongeval waar geen andere weggebruikers bij betrokken zijn. Het programma Doortrappen ondersteunt de mensen die langer en veilig willen fietsen. Maar ook om deze fietsers een hart onder de riem te steken.

Acties

Vanaf november tot volgend jaar zomer zijn er, na deze actie – nog meer acties die het Beweegteam Waadhoeke en de gemeente samen uitvoeren. Zo gaat team Doortrappen bijvoorbeeld nog een fietstocht organiseren en haakt het team aan bij lokale cursussen of acties die met het verkeer te maken hebben. Want fietsen moet zo lang mogelijk kunnen!

Aanmelden oudste fietser

Enthousiast geworden? U kunt u zelf of uw kennis aanmelden bij Jannie Paauw, coördinator Doortrappen Waadhoeke. Mail naar j.paauw@waadhoeke.nl. Het maakt overigens niet uit of er gefietst wordt op een fiets met 2 of 3 wielen en ook niet of de fiets elektrisch is of niet.

Afbeelding: h.koppdelaney Flickr via Compfight cc

Read More

Zorg voor de openbare ruimte: ‘Mei elkoar en foar elkoar’

De gemeente Waadhoeke. Een nieuwe organisatie die voor nieuwe uitdagingen staat. Sinds de officiële start van de gemeente is de organisatie volop in ontwikkeling. En ontwikkeling kost tijd. Het is niet in een keer allemaal perfect. Hier hoort ook een nieuwe vorm van alledaags beheer van het groen, de wegen of de riolering bij. Een nieuwe manier van werken met uiteindelijk als doel: vertrouwd en dichtbij de mensen. Wijkbeheer. Een introductie.

“Us gemeente is hiel oars en folle grutter as dat de eardere gemeenten dat wiene”, zo legt wethouder Jan Dijkstra uit. Iedere gemeente deed het beheer van het groen, het onderhoud van wegen of het ophalen van het vuil op zijn eigen manier. “Fan al dy ferskate manieren ha we foar de nije organisaasje no ien nije opset makke”, aldus Jan Dijkstra. Het werkgebied is veel groter geworden. “Wy hawwe bygelyks sa’n 1200 fjouwerkante kilometer oan berm
yn behear.” We willen een beheer met veel ruimte voor biodiversiteit bijvoorbeeld. Als zaken anders worden aangepakt, dan is dat soms wennen voor inwoners. Hier en daar begonnen mensen te klagen: “It is hjir sa’n rotsoai. Moat dat no sa?” “Dat kin sa net fansels en soks freget om in oare oanpak”, zo legt Jan Dijkstra uit.

Herkenbare en vaste gezichten
Een vast aanspraakpunt voor de eigen wijk. Eigen mensen die op een vaste dag in de week het beheer doen. Dat is het nieuwe wijkbeheer in Waadhoeke. De gemeente is opgedeeld in 6 teams. Ieder team heeft een vaste regio onder zijn beheer en is daarmee ook het eigen vaste aanspreekpunt voor vragen en klachten. “In stikje werkenning foar de ynwenners. Fêste meiwurkers dy’t witte wat der yn de wyk libbet en wêr’t problemen sitte.”Op die manier wordt het wijkbeheer voor de inwoners directer en toegankelijker. Dit doen de medewerkers van de buitendienst van Waadhoeke samen met medewerkers van Empatec.

De verdeling van wijken ziet er als volgt uit:

 • Wijk 1:
  Westhoek, Nij Altoenae, Nieuwebildtzijl, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie
  Beheerder: Henk Osinga.
 • Wijk 2:
  Oosterbierum, Firdgum, Ried, Tzummarum, Minnertsga, Wier, Klooster Lidlum, Sexbierum, Pietersbierum, Boer, Dongjum, Slappeterp, Peins, Skingen.
  Beheerder: Michiel Vlaskamp.
 • Wijk 3:
  Menaam, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum.
  Beheerder: Henk Osinga (waarnemend)
 • Wijk 4:
  Dronryp, Zweins, Welsryp, Blessum, Boksum, Deinum, Hatzum, Winsum, Spannum, Baaium, Hatzum.
  Beheerder: Klaas Visser
 • Wijk 5:
  Franeker, Schalsum, Tzum.
  Beheerder: vacant
 • Wijk 6:
  Herbaijum, Hitzum, Achlum.
  Beheerder: Rinze Sijbesma

In de komende periode laten we u in een serie artikelen regelmatig kennis maken met de diverse wijkteams.

Gemeente kan het niet alleen
Een extra motivatie voor Jan Dijkstra om het wijkbeheer goed gestalte te geven was aan het begin van dit jaar. Een van de wethouders was in een van de dorpen geweest. Ze kreeg van bewoners veel opmerkingen over hoe slecht de openbare ruimte was onderhouden. De perkjes waren leeg, het gras stond hoog en ook op het wegenonderhoud was wel wat aan te merken. “Wy seagen dit ek en it wie inderdaad net goed. Dat koe sa net en dat moat oars”, zo legt Jan Dijkstra uit. Met de inzet van extra mensen ging de buitendienst er vol tegenaan waardoor de knelpunten snel waren opgelost. “Soarch foar de iepenbiere romte dogge jo mei elkoar en foar elkoar. Dat kin in gemeente net allinne. Mei elkoar moatte wy it dwaan. Mei dizze nije oanpak ha ik der alle fertrouwen yn.”

Hoe bereikt u de wijkteams?
Heeft u een vraag voor het wijkteam bij u in de buurt? Neemt u gerust contact op:

Gemeente Waadhoeke
Telefoon: (0517) 380 380
E-mail: info@waadhoeke.nl

 

Read More