Negen leefbaarheidsprojecten in de gemeente Waadhoeke hebben voor duizenden euro’s subsidie gekregen van provincie Fryslân in het kader van het Iepen Mienskipsfûns. De negen zijn onderdeel van in totaal vijftien projecten die in de regio Noordwest-Fryslân worden ondersteund.

Onder de noemer ‘Tusken Ald en Nij’ krijgt de commissie Âlde Fryske Tsjerken in Blessum 50.000 euro van de provincie voor het aanpassen van de kerk zodat deze meer als huiskamer voor diverse activiteiten gebruikt kan worden, met behoud van oude elementen. In totaal kost de complete opknapbeurt waarschijnlijk 252.798 euro.


Njoggen leefberensprojekten yn de gemeente Waadhoeke hawwe foar tûzenen euro’s subsydzje krigen fan provinsje Fryslân yn it ramt fan it Iepen Mienskipsfûns. De njoggen binne ûnderdiel fan yn totaal fyftjin projekten dy ’t yn de regio Noardwest-Fryslân stipe wurde.

Under de neamer ‘ Tusken Ald en Nij ’ krijt de kommisje Âlde Fryske Tsjerken yn Blessum 50.000 euro fan de provinsje foar it oanpassen fan de tsjerke sadat dizze mear as húskeamer foar ferskate aktiviteiten brûkt wurde kin, mei behâld fan âlde eleminten. Yn totaal kostet de komplete opknapbeurt nei alle gedachten 252.798 euro.

Vertaald met Oersetter

Impressie van hoe het interieur van de Mariakerk er na de verbouwing uitziet.
Read More

Omdat in Blessum bijna iedereen vrijwilliger is hebben we onszelf in het zonnetje gezet. Financieel kregen we hiervoor een steuntje in de rug dankzij een subsidie van Fryslân Verbynt. Het hele dorp werd daarom uitgenodigd om op 13 juli in de Mariakerk deel te nemen aan een middag met hollandsche spelen. Als voorproefje op een leuke middag ging de uitnodiging vergezeld van heerlijke boterkoek. Op een regenachtige zaterdag speelden inwoners van Blessum, ingedeeld in groepjes en zeer gemêleerd qua leeftijd (van 6 tot 80) tien hollandsche spelen. En het ging er fanatiek aan toe! Na de spelen werd afgesloten met een welverdiend frietje, snack, salade en ijs.


Om ’t yn Blessum hast elkenien frijwilliger is hawwe wy ússels yn it sintsje set. Finansjeel krigen wy dêrfoar in steuntsje yn de rêch tanksij in subsydzje fan Fryslân Verbynt. It hiele doarp waard dêrom útnûge om op 13 april yn de Mariatsjerke diel te nimmen oan in middei mei hollânske spelen. As foarpriuwke op in aardige middei gong de útnûging beselskippe fan hearlike bûterkoeke. Op in reinige sneon spilen ynwenners fan Blessum, yndield yn groepkes en tige mêlearre kwa leeftiid (fan 6 oant 80) tsien hollânyske spullen. En it gie der fanatyk oan ta! Nei de boartsjen waard ôfsletten mei in fertsjinne frytsje, snack, salade en iis.

Vertaald met de Oersetter van Frysker

Read More

Op donderdag 11 juli, aanvang 19:15 uur, houdt Defensie een informatiebijeenkomst in het WTC voor alle belangstellenden over de mogelijke uitbreiding van vliegbasis Leeuwarden.

Defensie wil meer oefenen. Ze zal u op deze avond vertellen wat haar wensen zijn en naar welke locaties ze kijken. Een van de wensen is dat de F35 meer vluchten moet maken en dat er meer buitenlandse vliegtuigen op bezoek gaan komen.

Als dat op vliegbasis Leeuwarden gaat gebeuren betekent dat de geluidscontouren vergroot moeten gaan worden. Het betekent meer vluchten, meer overlast en meer uitstoot en mogelijk zelfs afbraak van woningen.

Het is daarom belangrijk dat inwoners naar deze avond gaan om bezorgdheid te tonen.

We hebben al veel geluidshinder en willen niet nog meer. We snappen dat Defensie meer wil oefenen vanwege de internationale situatie, maar we willen zoveel mogelijk spreiding over Nederland. De lasten zo eerlijk mogelijk verdelen.

Alleen op vliegbasis Leeuwarden staan de vliegbasis en de dorpen zo dicht op elkaar dat bij uitbreiding van de geluidsruimte afbraak van woningen gaat spelen. Dat is nergens anders het geval.

Defensie noemt in haar zogenaamde reactienota een aantal suggesties. Naast de vliegvelden die al eerder genoemd werden (de Peel, Eindhoven, Woensdrecht) noemen ze nu ook: Eelde, Twente en Lelystad.

Er zijn dus ook andere opties voor de extra 2300 sorties (start, landing, overvlucht). Defensie zal, mede op basis van alle inspraakreacties, een voorstel maken vanaf welke vliegbasis de extra vluchten binnen Nederland gevlogen kunnen worden.

De nieuwe regering zal in 2025 een besluit nemen.

We hopen op uw komst op DONDERDAG 11 JULI IN HET WTC OM 19.15 UUR

Aanmelden hiervoor kan via deze link: NPRD-informatiebijeenkomst in Friesland (webinargeek.com)

Programma:

18.45 – 19.15 uur | Ontvangst en informatiemarkt
19.15 – 19.45 uur | Presentatie over de laatste ontwikkelingen
19.45 – 22.00 uur | In gesprek met Defensie en haar partners:
– Informatiemarkt
– Interactieve sessie(s) ruimtebehoeften


Foto door William Lopez: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vlucht-dageraad-morgenstond-zonsondergang-23894116/

Read More

Ben jij 18 jaar of ouder? Dan zijn we op zoek naar jou! Help mee met de Europese verkiezingen op donderdag 6 juni 2024. We zoeken nog mensen die willen helpen als (reserve) stembureaulid of teller. Lees er meer over en meld je aan!

Wat bieden we jou?

Een leuke dag/avond waarbij je samenwerkt met mensen uit de gemeente. En natuurlijk krijg je ook een vergoeding. Als teller krijg je € 50,00 en als stembureaulid € 130,00. Hebben we voldoende stembureauleden, dan kom je op de reservelijst. Word je als reservelid niet opgeroepen? Dan krijg je € 20,00 voor je beschikbaarheid.

Wat ga je doen?

Je kunt meedoen als teller of als stembureaulid.

Dit doet een stembureaulid:

  • Samen met de voorzitter en andere leden zorg je ervoor dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.
  • Je wijst kiezers op belangrijke informatie bij de ingang, controleert de identiteit en beantwoordt vragen bij de stembus.
  • Je helpt na 21.00 uur bij het tellen van de stemmen.

Dit doet een teller:

  • Jouw avond begint om 21.00 uur op het stembureau.
  • Je telt in een team de stembiljetten.
  • Jouw taak zit erop wannneer alle stembiljetten van jouw locatie zijn geteld en het tellen klaar is.

Dit lijkt heel wat, maar maak je geen zorgen. We leiden je goed op. Je volgt een online training (verplicht). Zodat je goed voorbereid begint aan jouw werk op het stembureau.

Aanmelden

Enthousiast? Meld je eenvoudig aan door een mail te sturen naar verkiezing@waadhoeke.nl. Zet in de mail je naam, adres en telefoonnummer.


Foto door Element5 Digital op Pexels: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/persoon-die-papier-op-doos-laat-1550337/

Read More

Waadhoeke doet weer mee aan de landelijke compostactie. Inwoners kunnen op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart compost ophalen. Als dank voor het feit dat het gft-afval al zo goed gescheiden wordt, bieden wij de compost gratis aan. Er zijn vijf afhaalpunten. Er ligt een flinke berg, maar op is echt op!!

Om het belang van gescheiden nog extra onder de aandacht te brengen, steekt wethouder Jan Dijkstra op zaterdagmorgen tussen 9.00 uur en 10.00 uur ook de handen uit de mouwen. Deze actie is opgezet samen met dorpsbelang Vrouwenparochie, locatie Spoordyk. Voor alle kinderen die op dit tijdstip komen met een karretje, skelter of emmer heeft dorpsbelang Vrouwenparochie een kleine verrassing klaarliggen.

It kin noch mear wurde!
Yn Fryslân helje wy al 75.000.000 kilogram gft skieden op. Dochs bestiet it restôffal yn de ôffalkonteners noch hieltyd foar sa’n 30% út gft-ôffal. Noch mear skiede, betsjut noch mear kompost foar takom jier. It is goed foar it miljeu en in wiere ferwennerij foar de boaiem, de bistjes en de planten yn dyn tún! 

Actie
Tijdens onze compostactie kun je een beperkte hoeveelheid compost halen op:
• Vrijdag 22 maart van 13.00 tot 16:30 uur
• Zaterdagochtend 23 maart van 09:00 tot 13:00 uur
• Alleen voor inwoners Waadhoeke
• Maximaal ongeveer een halve kuub compost per voertuig
• De compost zelf in zak, emmer of op aanhangwagen scheppen
Afhaalpunten
• Stiens – > Milieustraat Omrin, Seerob 23
• Franeker -> Westra BV Loonbedrijf en Grondverzet (hoofdkantoor), Voltastraat 9
• Winsum -> Frankena BV Loonbedrijf en Grondverzet, Kleasterdyk 49
• Minnertsga (westkant richting Tzummarum) -> Bietenopslag Tjessingawei
• Vrouwenparochie -> terrein aan de Spoordyk

Read More

Ben jij je huis duurzamer aan het maken? Door bijvoorbeeld je ramen te vervangen, de kruipruimte te isoleren of zonnepanelen of een warmtepomp te installeren? Ga je met je huis aan de slag? Dan is de gemeente op zoek naar jou! Mogen zij meekijken bij jouw verbouwing? Voor de videocampagne ‘Hoe gasvrij zijn wij?’ wil de gemeente een aantal mensen volgen die bezig zijn met energie besparen en isoleren.

Wat is het doel?

Met een videocampagne, voornamelijk op sociale media, willen wij onze inwoners inspireren en motiveren om zelf bezig te gaan met isoleren en besparen. In de videocampagne laten wij voorbeelden zien van inwoners van onze gemeente die hiermee bezig zijn.

Wat verwachten wij van jou?

We willen graag een kijkje nemen in hoe jullie nu bezig zijn met energie besparen en isoleren. We komen in de zomer drie keer bij jullie thuis langs om te filmen en foto’s te maken. We willen weten waarom jullie willen besparen en isoleren, wat jullie uitdagingen zijn en welke keuzes jullie maken. Daarnaast hopen we ook videomateriaal van jullie zelf te ontvangen.

Hoe worden de beelden gebruikt?

Het campagnemateriaal (de video’s en foto’s) wordt gebruikt op allerlei gemeentelijke communicatiemiddelen, zoals waadhoeke.nl, social media en de krant.

Wat krijg je van ons?

Het is nogal wat, zo’n kijkje geven in je privéleven. Dat snappen we heel goed! Daarom zetten we er graag wat tegenover. Wanneer de ISDE-subsidie is toegekend, verdubbelen* wij het toegekende subsidiebedrag. * Wij vergoeden maximaal €1000,-.

Voorbeeld: Je krijgt 440 euro ISDE-subsidie voor vloerisolatie. Wij verdubbelen de toegekende subsidie. Van ons krijg je dan ook 440 euro.

Meer informatie?

Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze videocampagne? Lees dan de verdere informatie op www.waadhoeke.nl/nieuwsbericht/videocampagne. Daar staat ook hoe je je kunt aanmelden. Aanmelden kan tot en met zondag 16 juli.

Read More