Hoe belangrijk is de Friese taal voor u en in hoeverre voelt u zich verbonden met Friesland?” Dat is de vraag die Marieke van der Star (Universiteit van Amsterdam) stelt voor haar masterscriptie Sociale Geografie over verbondenheid met Noordoost- en Noordwest Friesland.

Haar verzoek is of inwoners van Blessum willen deelnemen aan het onderzoek door onderstaande enquête in te vullen. De vragenlijst omvat vragen over de verhuisgeschiedenis en over de mate waarin men zich verbonden voelt met Friesland (hoe belangrijk is de Friese taal, de natuur en contact met anderen). Tot slot volgen enkele vragen over eventuele verhuiswensen en enkele achtergrondvragen.

De enquête is volledig anoniem en er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

De enquete: https://uvasocialsciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6PR1JyrGEAENXz7

Een bericht over het onderzoek op de website van RTV NOF: https://www.rtvnof.nl/studente-onderzoekt-verbondenheid-met-friesland/

Read More

Blessum , januari 2020.

Beste dorpsgenoten,

Het is alweer een tijdje geleden dat tijdens de laatste dorpsbelang bijeenkomst een presentatie en toelichting is gegeven op de plannen om onze Mariakerk aan te passen zodat meer ruimte ontstaat, vooral in het midden van de kerk, voor diverse activiteiten.

De werkgroep Mariatsjerke Blessum! heeft intussen meermaals overleg gehad met de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) en onze plaatselijke commissie (PC) van de stichting, hoe we dit kunnen realiseren.

Ook hebben we enkele kerken bezocht, vergelijkbaar met de onze, waarbij al verbouwingen en aanpassingen gerealiseerd zijn. We hebben veel bruikbare tips gekregen om rekening mee te houden. Er is goed overleg tussen onze werkgroep en de plaatselijke commissie Blessum SAFT

De bouwkundig tekenaar van de SAFT heeft een (voorlopige) tekening gemaakt van de aanpassingen en op basis hiervan is de SAFT bezig een begroting te maken, zodat op basis van de plannen en begroting, ook subsidie(s) aangevraagd kan worden.

Tijdens de komende dorpsbelangvergadering volgt meer informatie.

Tot zover en wordt vervolgd……

Werkgroep Mariatsjerke Blessum!

Read More

Omdat de JSF/F35 sinds kort op Leeuwarden gestationeerd is Dorpsbelang Blessum naar een bijeenkomst geweest van de commissie geluidsoverlast Vliegbasis Leeuwarden. Dorpsbelang heeft namelijk het gevoel dat er sinds de komst van de JSF meer geluidsoverlast in Blessum is

De aanvliegroutes zijn niet veranderd (er is wel eens een buitenlandse piloot die misschien iets van de route afwijkt), maar het geluid van de JSF is anders dan de F16. Het geluid is zwaarder en draagt daarom verder weg door de lucht.

Via de website https://lwr.flighttracking.casper.aero/ kan je nagaan hoeveel decibel een toestel op een bepaald tijdstip produceert en wat de route van het toestel is. Je kunt dan ook gericht, op basis van het toestelnummer, bezwaar maken

De verwachting is dat de vliegbasis in 2020 eerder aan haar totale geluidbelasting toe komt en dat er dan naar andere basis uitgeweken zal worden. Er is ook een pleidooi gehouden om deze reden dat bepaalde trainingen naar Noorwegen verplaatst worden.

Meer informatie over het permanent geluidsmeetnet verscheen op de website van Marssum: Geluid F-35 en F-16 vliegbasis Leeuwarden. Een presentatie (Powerpoint), Geluidshinder vanuit bewonerspespectief, is hier te downloaden.

Read More
Bomen snoeien bij de Mariakerk

Bomen snoeien bij de Mariakerk


Geplaatst Door on nov 17, 2019

Sneon 16 novimber hat in tsiental ynwenners fan Blessum de beammen om tsjerke hinne wer snoeid. Mei nocht en wille, keunst en fleanwurk, skjirren, in heechwurker en in protte moed binne de beammen koartwjokke.

Read More
Gemeente zoekt oudste fietser van Waadhoeke

Gemeente zoekt oudste fietser van Waadhoeke


Geplaatst Door on nov 4, 2019

Bent u of kent u een oudere die nog altijd op de fiets stapt? Meld uzelf of uw kennis dan aan voor de verkiezing Oudste fietser van Waadhoeke. De oudste persoon  die nog regelmatig fietst, krijgt een bokaal en de titel Oudste fietser van Waadhoeke. Dus geef u of uw kennis snel op! Aanmelden kan tot 30 november. De winnaar maken we op 13 december bekend.

Doortrappen
De verkiezing is een initiatief van het landelijke programma Doortrappen en gemeente Waadhoeke doet hier graag aan mee. Doel van het programma is mensen ervan bewust maken dat zij een leven lang kunnen fietsen.  Door de fiets te blijven gebruiken, kunnen zij bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven. Uit onderzoek van verkeersonderzoeksbureau SWOV blijkt dat vooral ouderen boven de 75 jaar de kans lopen om zeer ernstig letsel op te lopen bij een verkeersongeval waar geen andere weggebruikers bij betrokken zijn. Het programma Doortrappen ondersteunt de mensen die langer en veilig willen fietsen. Maar ook om deze fietsers een hart onder de riem te steken.

Acties

Vanaf november tot volgend jaar zomer zijn er, na deze actie – nog meer acties die het Beweegteam Waadhoeke en de gemeente samen uitvoeren. Zo gaat team Doortrappen bijvoorbeeld nog een fietstocht organiseren en haakt het team aan bij lokale cursussen of acties die met het verkeer te maken hebben. Want fietsen moet zo lang mogelijk kunnen!

Aanmelden oudste fietser

Enthousiast geworden? U kunt u zelf of uw kennis aanmelden bij Jannie Paauw, coördinator Doortrappen Waadhoeke. Mail naar j.paauw@waadhoeke.nl. Het maakt overigens niet uit of er gefietst wordt op een fiets met 2 of 3 wielen en ook niet of de fiets elektrisch is of niet.

Afbeelding: h.koppdelaney Flickr via Compfight cc

Read More

Zorg voor de openbare ruimte: ‘Mei elkoar en foar elkoar’

De gemeente Waadhoeke. Een nieuwe organisatie die voor nieuwe uitdagingen staat. Sinds de officiële start van de gemeente is de organisatie volop in ontwikkeling. En ontwikkeling kost tijd. Het is niet in een keer allemaal perfect. Hier hoort ook een nieuwe vorm van alledaags beheer van het groen, de wegen of de riolering bij. Een nieuwe manier van werken met uiteindelijk als doel: vertrouwd en dichtbij de mensen. Wijkbeheer. Een introductie.

“Us gemeente is hiel oars en folle grutter as dat de eardere gemeenten dat wiene”, zo legt wethouder Jan Dijkstra uit. Iedere gemeente deed het beheer van het groen, het onderhoud van wegen of het ophalen van het vuil op zijn eigen manier. “Fan al dy ferskate manieren ha we foar de nije organisaasje no ien nije opset makke”, aldus Jan Dijkstra. Het werkgebied is veel groter geworden. “Wy hawwe bygelyks sa’n 1200 fjouwerkante kilometer oan berm
yn behear.” We willen een beheer met veel ruimte voor biodiversiteit bijvoorbeeld. Als zaken anders worden aangepakt, dan is dat soms wennen voor inwoners. Hier en daar begonnen mensen te klagen: “It is hjir sa’n rotsoai. Moat dat no sa?” “Dat kin sa net fansels en soks freget om in oare oanpak”, zo legt Jan Dijkstra uit.

Herkenbare en vaste gezichten
Een vast aanspraakpunt voor de eigen wijk. Eigen mensen die op een vaste dag in de week het beheer doen. Dat is het nieuwe wijkbeheer in Waadhoeke. De gemeente is opgedeeld in 6 teams. Ieder team heeft een vaste regio onder zijn beheer en is daarmee ook het eigen vaste aanspreekpunt voor vragen en klachten. “In stikje werkenning foar de ynwenners. Fêste meiwurkers dy’t witte wat der yn de wyk libbet en wêr’t problemen sitte.”Op die manier wordt het wijkbeheer voor de inwoners directer en toegankelijker. Dit doen de medewerkers van de buitendienst van Waadhoeke samen met medewerkers van Empatec.

De verdeling van wijken ziet er als volgt uit:

 • Wijk 1:
  Westhoek, Nij Altoenae, Nieuwebildtzijl, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie
  Beheerder: Henk Osinga.
 • Wijk 2:
  Oosterbierum, Firdgum, Ried, Tzummarum, Minnertsga, Wier, Klooster Lidlum, Sexbierum, Pietersbierum, Boer, Dongjum, Slappeterp, Peins, Skingen.
  Beheerder: Michiel Vlaskamp.
 • Wijk 3:
  Menaam, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum.
  Beheerder: Henk Osinga (waarnemend)
 • Wijk 4:
  Dronryp, Zweins, Welsryp, Blessum, Boksum, Deinum, Hatzum, Winsum, Spannum, Baaium, Hatzum.
  Beheerder: Klaas Visser
 • Wijk 5:
  Franeker, Schalsum, Tzum.
  Beheerder: vacant
 • Wijk 6:
  Herbaijum, Hitzum, Achlum.
  Beheerder: Rinze Sijbesma

In de komende periode laten we u in een serie artikelen regelmatig kennis maken met de diverse wijkteams.

Gemeente kan het niet alleen
Een extra motivatie voor Jan Dijkstra om het wijkbeheer goed gestalte te geven was aan het begin van dit jaar. Een van de wethouders was in een van de dorpen geweest. Ze kreeg van bewoners veel opmerkingen over hoe slecht de openbare ruimte was onderhouden. De perkjes waren leeg, het gras stond hoog en ook op het wegenonderhoud was wel wat aan te merken. “Wy seagen dit ek en it wie inderdaad net goed. Dat koe sa net en dat moat oars”, zo legt Jan Dijkstra uit. Met de inzet van extra mensen ging de buitendienst er vol tegenaan waardoor de knelpunten snel waren opgelost. “Soarch foar de iepenbiere romte dogge jo mei elkoar en foar elkoar. Dat kin in gemeente net allinne. Mei elkoar moatte wy it dwaan. Mei dizze nije oanpak ha ik der alle fertrouwen yn.”

Hoe bereikt u de wijkteams?
Heeft u een vraag voor het wijkteam bij u in de buurt? Neemt u gerust contact op:

Gemeente Waadhoeke
Telefoon: (0517) 380 380
E-mail: info@waadhoeke.nl

 

Read More

De werkgroep grenscorrectie heeft woensdagavond 9 oktober het besluit genomen om de gemeenteraad van Waadhoeke te laten weten met de vijf dorpen bij de gemeente Waadhoeke te willen blijven. Zij namen dit besluit op basis van een poll onder de inwoners van de vijf dorpen Blessum, Boksum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl. 53,4% van de 18-plussers vulde de poll in, waarvan 83,7% aangaf bij Waadhoeke te willen blijven.

De werkgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf dorpsbelangen – had de poll georganiseerd om een beeld te krijgen van de gevoelens in de dorpen over een eventuele grenscorrectie. Wanneer uit de peiling zou blijken dat er geen of weinig draagvlak zou zijn voor een grenscorrectie of uitgebreider onderzoek, zou voor de werkgroep de conclusie zijn dat er geen behoefte is aan grenscorrectie. Als het resultaat van de peiling zou zijn dat er (mogelijk) wel behoefte is aan grenscorrectie of dat eerst meer voorlichting en debat nodig is, zou de werkgroep samen met de gemeente een uitgebreidere procedure vormgeven.

Alle 18-plussers uit de vijf dorpen kregen een brief van de werkgroep met het verzoek te gaan stemmen en een persoonlijke controlecode. De response was gemiddeld 53,4%, met uitschieters in Blessum en Boksum waar bijna twee derde van de stemgerechtigden zijn of haar stem uitbracht. De werkgroep was blij met de hoge response; met deze response kan oprecht gesproken worden van een representatieve uitslag.

In alle vijf dorpen koos steeds meer dan 80% van de respondenten voor blijven bij Waadhoeke. In Ritsumasyl was dat zelfs bijna 90%. Nu zo’n grote meerderheid van de respondenten voor blijven bij de gemeente Waadhoeke heeft gestemd, heeft de werkgroep besloten geen verdere procedure op te starten met de gemeente. Laatste stap in dit proces is dat de werkgroep het besluit officieel meedeelt aan de gemeenteraad. De werkgroep schrijft daarvoor deze week een brief aan de gemeenteraad.

De uitgebreide resultaten van de poll zijn hier te bekijken (PDF).

Read More

Optreden popkoor Blinder


Geplaatst Door on sep 30, 2019

Popkoor Blinder, met daarin 21 vrouwen uit alle windstreken van Friesland (waaronder ook Blessum), treedt op zaterdag 12 oktober op in Winsum en verzorgt dan een muzikale wereldreis. De avond in MFC De Helling in Winsum begint om 20.00 uur. Na afloop speelt de band Related Stuff. De entree is € 7.50.

dav

Read More

Pin It on Pinterest